.htpasswd File Password Encryption

  Enter Username
  

  Enter Password